Conmemoración y Desfile 205º Aniversario de la Independencia Patria

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Yatytay se tiñó de tricolor, la ciudadanía se hizo presente en el acto de conmemoración por el 205º Aniversario de la Independencia Patria.

Las autoridades, instituciones y la ciudadanía en general se hizo presente, demostrando su amor a la patria y su compromiso cívico, las calles repletas durante el desfile; el rojo, blanco y azul adornaron el distrito.
Una fecha importante que debe recordar y fortalecer nuestro compromiso para procurar una sociedad mejor.
Desde el municipio agradecemos la participación de todos.

A continuación compartimos algunas fotos del evento.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=»nivo» interval=»3″ source=»external_link» external_img_size=»1500×750″ custom_srcs=»#E-8_aHR0cHMlM0ElMkYlMkZsaDMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tJTJGblBlcUpEcWUtT21udnF4ZTBiR0pONVQwdHBKeFlEWG94ejB5ck5qekpRUEp5bjVISWZ0OHdWMDNRUHpPYXBuM1luSk9ZazlBdFBOX0Z3SE00eUpXbFRQZmt0dkhnemI0aFVlaHZNVktzdUVoelhmWlR0S3pucEd3VDV6bFZTZXBENEtzb0lGcWl5bHFaYVBKYkN2aDltaEIyMldzQ1dpMTJvNnRhTlhhejU1VkZwSm1hM0RDakVSazZLbUd3SFNQb3J1SC1hWmZZNHhnUFZ1Skhod2VQT3VxOHhaajZ2QVhqOGQ2RXZva29jQTJTcVdXTFhyYmduSDg5UXpWNi1CbzRZOHlLZHNMY3h0b3o3MDZvaXRMTEhVRHYxZlVGYXdzRHRfZ1Z1V3Z4YXFjM2hzZ2NfYkczdldNWFZ0UTg2V05iN19Cemp2SExBWS1fbWZaQTBSZ1BUR09EMm5FSU5sR3pBQmR3WkcwSmJhTmJhNjhOdlNtQjhRNmZPSmgycnlVcTI2bmFTWmFueHZ0RXQ3cWJYa2tyYmw3cktTV0VIcnFFU1VESnVfQzFrRGI2Zm1ndE81MWlZLW4za0lINjg2RHN5bWNqenhFMzBhclYtMGJ2TnFxc3hWa0IxcDJOTVhVUlJqUk9fODlJX1p5Zm94by1lSmFVTkstb3R5R0lqSkNua3VfckxHcmV1TFV5THNTd0MtOU4tOVA5eVJKYVJHQVZ6YVBfMXpkOVNkVklqT0ttQlpWOVF5cVBWaUVKZzRsSHpFOThzdmh3QXFyVU90SkpYaW42OGJtT1M0a0NycyUzRHc5NDctaDYzMS1ubyUyQ2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbGgzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbSUyRnE3YkVTamZ6OEFTTy05dmRaSjVXaGhhaGJfNmN3Y0N3UjItZkt3X3FmWXJBN3o3R3R4ekRnYVBwcFZxYVZTd2cwY0V4cU9UUFdXZVRtc0pKLW5UMzBzNnlnWWVwcmpWRmJEc3FPSGxIMGlNLTRWYkF4UmduTVVWa3VqSEdrNUF1Smd4MG1zX2kxbGRhRmx5eFMyM1VJR1RvdXFlZXdHdHAtU21fWU1UeXJHNHBjeEJmMnIyRUFLUmZJbkpwcmRXbEd4X3BiMFJFVUFseFIzTVpuT2FoMm0tQk43N3RxdjVwbmxUY2kwcm54WU5SNUIzVHBqZzN3RVJrMlhVZG1qVllna0RwdlR3NWJ5MHptNXpoX2U5dEltNE5oVDFBcHFUX09WNElubTJBVVlfa1NxZzZkaV8zNzJxM0JWYmQyak5BclQ0NVo2R0JUQW9sRUpKS1g1cDJrTmFNY01XN2RuZzFoa2RPSThwanZfWkxmQVFRVDIxY0N1cHdHdGJackdET3FJb3JCQVY5RlFpbHNuLS1uWU9TZGNuTDZ3MGd0bW5tLV81dl9JT0ZUa3VJbTlNYnhNZHpWUDFSWFFPd3dHMHNUbXFMa1E3QjF2Zk42SURSZ1JvcVBDVi05UzV2Um5fRGJkdjhMLThhRW5IMGdQX2NLeERCcVNSd1FEUzNEaGs4d0hwR0lnSEFPTWd1NGp4Vm9TWWsxNzlFRjg4aUl0dzEyNU1CTlY5YmxfMy1qcVJ1WG4tZWxOcGxnZzlEMlZXT0h4eHpycXl2My15b2kwNDk0TTZRVVJBeW0xMU9lUGclM0R3OTQ3LWg2MzEtbm8lMkNodHRwcyUzQSUyRiUyRmxoMy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20lMkZOWlNUTjJ6SlU1N1BrcWhtbFpnTWY4Y1pxZ0k1c2ZJbkp2ak11Um44R2tGVU1DN0VrbFBfNDlyY20zVnFDMjFSUVI5ckZoZnBVeEdka2F0TWtJV3FRNkY4cXFjWm9Jcy1Pa3ZlU2FjVUpNZ1BjWDY3WEpHbGhPMkVuUWpmcFV3ai0xeEs0S0htOEd0NUJCUTRndGI1a2Q3TGg2U2JLTXdzbENfc0VIOUdLb2JNbWI2M2dFNXN0bDJ4MklSaGtwc2JHaHJGTzVpdFdSN1JzSU55WTdUY2ttajh1VXJEdkRDQ2s5X2FaSWVKcE84ZVVYT2kyTDJSVnhMLUVMVExSNUp5M3NkUWhXb3U4YzlDSV9lc2k5OHFYTDEzRl9CcDM2THFYZ2ViMlNLQXlYZjAyUUxObjZYYTJSOW90UVBUNWRxS2RTVjhHSXBjT2hQZFQyS2otSUpQSDVsRUVFUFNYSWdhekl2a0cxaGx4czA5RkhubkVEYkNRRF9Yb1RQQkFMODZhakc2SDZNMHN6Vy0yUks5TU53ZHVuVVVYeWpPQ2w0YkJuRlRrcjdSY1FOYVdxRjNVeXBxbHJtUjN0cm9sNVFza3QzWjVxc0p5bDJWTkhxSTRXV1Q2a0F3LVQ3SEpoNnV0QzlMOHlqSDBWekQ2Ql9xeUpON284TVhNck9FaGU3NUwwdFRiLVVQYXhxUkpfLUxDRzc0U3F2c0xMT041RExHMlNqZ3AxYWdIZjhvc182d19aNnF0YWszMzY4bWlmMnpFMXBxVGFlQlcwLWlSZFZ6ajVJYmd4S3psU3ViZWY0JTNEdzk0Ny1oNjMxLW5vJTJDaHR0cHMlM0ElMkYlMkZsaDMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tJTJGNHJqbjBROC1KUWE0YXlaRkxIR29NeFF3dmFCcEhjVk5jZXJFcTJFYlo2S1hacEZGcXQ3RTM1NDdVZE1pcG9EZ2ppVGlZZzRDYjNTbURGMTY2dkpRem94Q0xKNjAwQzk5ZmRDZ0d6MUpJN0lvcXc5MHBxaVBkaWpreWVFZ2tSQ3BVdjViZ3ZyWUkyOEFLMFNRUnBfamdsTFpxYWVwTTB6WXB5WWNjUlNZcXI1NDIwdWIyMl9YVmduenNJZGZJSDJqd3hCRWxEV1lBZTdwbEpKTS0xSWJLeVBPeG9teWNjVl9WU0ZocGZxQy1wWjNWVmhscEtfS2pEZEZnVENfRlNJbDZFeS0wVzNocDllLWxXUEhDSVRJajZlNUZCVWxUTUwwM0xwYTIwWnM0TkxUamRrLTIxT19wV2ExUHBxRWdOSEVrd2kxRUkwT0I2V3Y2LU1zeXZjMzlFYS1UZDRMR2pJemdCSHR3dTRvZEpta1dwcVNPbkwxZzNQUHQ0cmk5SkV1ZldrTDBmdlMyeFlJTlp0T1hRUVdkXzc2X0hfOW14SkJjeU9Qd21TU1pUelVUVXJPQXdhT2MxZTV6cEoxbktxT1JSaGF3TnRDdHNuYXNBQVNmTEIySG8xMU54WFQ5UlJ6OG1hNmFPY2tqRTVYNTU1Q1o2NmdJWEhreHJDZ0poR1AwVjgtUVBTZG8wdEhydEJETksxZk5Cbm5tNERhd2V6N0N2TnRqNE9nZlNuMmtNRWVLT3V4U2h1cWEtei1hbExkTWcybjFfQUU4UjlEQXEyNzEtUmVnYmhDMGtiNmpxUSUzRHc5NDctaDYzMS1ubyUyQ2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbGgzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbSUyRlVxV3ktS1pxTURtWnB1N1k4TnJROVlnUlhveGtsVUNlbl9ySWtBYUZJRXZmRUJYQ3otX2pRU19EaWR5OF9xUm9adk1nc1hodmY5d1FmWEpzZGU2eGZWLU8zSnRtZlBEdlVaaHhwZTNQX2FrREdwSTdBd0c0WGI2UWt4WFJ1eWRsOEVsYU1XYlBaRHdoQjB4dGw5LW92V2dkdl9rb0M0UW5kSUpNdnRhYlVxRElycVUtQmRYYmNBbTI5VXJKSFNlSEZ1VHd5SGVsVnZTNUZOZnl6V3MxWmU3NHpINEpTYnRldWRNdlhMcW0yT1g1cUNqVnZkV05BekV2SHdVdFAxVGxWbWpsZzU2b2lTSVI5NXFyV0JqMnlEQXFCdTJrR052Ukxlb2lUWXg1d3BGOUNSTl9EUnk5YmtxWUxYa1VJUDJfQzlxc1llbHBidEtKcjg0ejIwQTR1eU1TSWtXNWhBREZ3a0pMX1FXZXBvVlo5VVNmSUw2LW1PS1BGZi0wODVFQ25LOGFOMUY5VHd5bjFkeGxWT2R2VkNwNnRJQVVPTkJtZm9YWkZlVTZubjM1eENFaWZ4QTB0UlpLUVFGNkI4RlJEOGtDa1RZbi1VZWJ5aTB3UFVSNDU4Sk5abTBKT1JQMUdieDNGUEx0d1FTbjdfZlRhdkptOGNLQmhJYXVPVm9LUkh3a0NuVkYyUF8wNnc3blRrU1ZJWTlwM1Bpd1lKY3EzeERhMkxmeWZra21QTk1ERURxZFcwMlpWTTFidFJvRldQRmpCdEN5Y3NNMkZpbVU5bGpRN2kyMklNNlVCeFElM0R3OTQ3LWg2MzEtbm8lMkNodHRwcyUzQSUyRiUyRmxoMy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20lMkZtRnI1b2NHOEhoQ2pqbEp0ZVIyM2NEYlpUM2hXc3lheHB2czVMWEgtSm9WS3NBN0xUV3paN0RLWE1LSjFydGl0Z0NkTW5CQklNMVpQbGhvVEpHM0lMSzhyWWdJUjFrZ25QVi1Tb2Q2dDEyUU1PWGc3YVVNN2RwNzRkS0JFN3k3b1hfNFI1UTBLaVd6UFJLS2dVSFFRV1hxQ2dUU0xjUGtQUkRNSGpXSGdEb3pPS3V0bG5qRmk5Zy1UT21COUpVWVV0dHdDU3gxX3hwcDJlRUU0cWFIZkJkZkFGZFBXd0t0OHlNSlFRQzFOUUF2VGU4dHpqTlpxU0NLd0F4TVg3RndISlBBR29heHJFR2JGMm4xclRicGh4NUJKUjRZUlpOX3ZqY21UOHlSWnBGQ1NhS21Wc0hBcjdZdWtXaE9sQlNvRkJCLVBFSTJiVGlfcWJuUlM5aXBad2JZQWx2LXhZLWpYWTUzMVpING1EdEZnZFFGWU0tZXNNblh4cEhCUmozTnlPSXI5UW8wUXJCYmFhNGxkNFpYUXFaQ1RyWS16MGRaODV3cWlwOWRWZkJraFl4aVlqalR4SDh2eXlOdDFCUXFFNW15NmlhWmVFTGJyZHA0RkR2R2JGRnJCWEJxMzkyUEJTWE10THdqQmdnWVgzYnBOT1dRTldWOHBSM2hBNTV3d0VmOXBFc0k5YTBRXzljd3dXYTlHRExNOTd2YTJxWXg2d1l2YzRockNCU1BINmRObFdRRzZiZ3FROVE4R3FMQnZfNUEwVGZwM0pqa2dDS01DSzFlZmdfVWxRMzdlS19RJTNEdzk0Ny1oNjMxLW5vJTJDaHR0cHMlM0ElMkYlMkZsaDMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tJTJGdVpaNVZtZkdUbmxjakJFZHVfYWVrTVNWazI3ZHFOeU5ZellJYUx5ZlY3LU1aMEVTTjJSWGpqa2ZET1JYcG81SUI3N3dycU8wRGdvNjk2TURmWXEzV21ISXpJakhsZ0xVcHp3cUZDY19GODBsMHBDR0FJLU5QWktRYWxUUGlXa0Iyc1BFSnRNWnRsYWtLdTY5dGpHNXlTQjY1ZXo1UmJzVk1Dell2R0w2VmtHc01wY1FkYWhkbzU5bGE0YlU5TDBzRHd6UXRONFVJM2hQa3pRTVNDVUVPeHZkMlBSZVZXODY1SFg1cC1ZOVg0Nmk5YjN5QXNrc1lvODNMYVRaMG9QeTFLWUZmUUJHUDRpWEZDMHdvamt5S1Btb01qWUE2MWVrZEdwRzItVjFaTl9GV242OGpZU01MN0pNTTNKbTBjLUVXM1otaEVuV3NkdUMtM3BDdFJwUk9GSmo4eURDYlBtTmRkUnRZY0xhYW0zX3FNNjJqNXVqSjRxY09hVU5xajBock5DTFhWZ1lud3U2SjRlNXBMVTN5OTU3V2tnMlN1R3dpbXZzZVB1WUVuTUMyem1SX3NOYlo2eFRPdXRVT2tkT2NGVnF2ai1zYVdIMGhEbHZCYmlvNnVQa2ROZUpvZVlTM2t6eTM5dGYxWVI2OUpXZDhaSDlrck1hR2NrcHgxUkxPZzV6LVNySTM4ZTVmbm5OZ051MlFLUGJESGFWN1M3Zm5SS2pjUEQyR1dsd3Z4azhJajhYcDh0S3hyS0QzMVZ3UGl0X0IyeWVROFFMbVBSdE4yTjhTWnNIMVlMeWR2TSUzRHc5NDctaDYzMS1ubyUyQ2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbGgzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbSUyRmFkOUs3TU83Y2tIOUs2VmJiWHRMNGF3aWxVMi02bXk2U3NGZnFxa09TRVZxbDg4WTBJb2N5LUFtYWNnallJVllaMzFMcmpYWXhnOFhOcUNPQ25nZThnNUI3N2JEdC1fMWtmQi02MFdPQ0w4N0JWTkdxMnBxSU9yMzBfd0xremN0Q094N193ZE1Kdk9vWkF1SkNhM1ROWmNYRmhpUVRFZHpuZENmcWh6UVN1Mm5USjFrQ0dZb0dUdTZzT0xIVzdMdS1mWFkxX08zcnl2Z014ekMtXzZmdnNGb0R3Z0JKT3lSUFpWNmZCZFVncjlGWjAwUUlpZ2lIR3FpT0RLNjZKZHpiekVDMWdaYlZPNDU3U2R2N2tlRTlOY3k5Y1R4eWFua3E5am5LNVJEb1FWTlFFNWtqVnlqa3gzS1BCRVk5LXBkRkEtYldQTUctQkF3amFOMDdCcWQ5ampWMFVTZWVWdnhOa0VQYXdoa0NQSzJNV1Q0LXh3c0RNTnRnOXZudHpkcE1Ta09XMnRhVjJzcjdNWHNSVVlwTnFqc0E0MkNMTlBiUENadG1OVkpwZDdXMHpORE1fZ0RIUDBTQjA4UzNHUDU0QTNhb2l5cWdJN0oyUTJhZ1Q2LXh2N2RYOXNYakRsNGR4UE8wa3lTSnY0dS1TR3k1aHlvMVBRQVRXdHh0NGRkVjItYWRhRVo2SGcwaF9hcXhWemg4Q1A1VlM1T1NDSEhkSUhRLUVKaF9aU2xEdWZad3A5SjVnUkFlMFNqemlUVEMyT2NXQzJkM0JCVUZMZFpVbktvc1REWTRhYXBnamclM0R3OTQ3LWg2MzEtbm8lMkNodHRwcyUzQSUyRiUyRmxoMy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20lMkY0NDF0RW5FcFhOdmJ0c0xmWXFkN2k4WlhpRW5RTl9NWjRmMndJQVFySXFhQ3daeXpQOXhONFhSaHlycWRWeXotRU9INlFCMnAzV3h0emVpY1ZWbTlfTWVzOF9sZnJtMmJoZnZ6TS1aVlZDQS1pR0VvUjVqejF2QmhDZ0xLLS14NW5XV1F0Yk5oNlpkVzlnclZvSkNPaFg0NGpKOXBzdzd0eEJoSHg2MnVWdk5SbDNRZk83RjFabFQ5bzFISTBGbkR3ZHd4NTJBZnhNWndraEZqcGY3Y3VMeE1SU3FhREJHWDl0NTV4MENWYTM0b0ozaHZUay1vbmt2NTZiMklEajl6SDhWZnlZUm9FTXMzWnBhT3ZSOTN5aW41bTZ6dUVqWDBZU2hjNUJKU0NEd3pSdGpVcm56Qnp3TUJJV3JLazBVTmYyclM1TTZpV1JVZ0JGZXowSTlFRURTWXZCYklqZzRTRmtrUEZzUFNadFUwT1M3aDdUbGZDVER5cUNtNHFTRy1zNjJXUFhYdHg5UFI3MVd2TmJpWDZuVGhUMTZKLTZhQ1lIRHp4T19EUzRQUWV5QWJaVEdPZmVvTzZPclNlWnlDZEpvSVVaWGVzUzV0ZzQtX3hhMkRCTWNvN1dVNGVzRXZvRVZxdnViN280em9PTmVEYXpLZnRkZjBnMVlrSWxEbHpNV3l5NGVkdlQ3Zi1jdG5jUW1Fdk9JcERMbk45VWEwUENETm5lOGZfaURCeUhNWWFJR3pIT0hQVnpwMjRYbUxmNXlVQVJXQk5GLXdTUU54VkhvZkM2czZpUGQzTWdRJTNEdzk0Ny1oNjMxLW5vJTJDaHR0cHMlM0ElMkYlMkZsaDMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tJTJGeEhHX2JJbE9jU1ZzQWRReWRPM2dHdzFzOGthY1JYTVYyWk5rdklmSE1oYWpTQUdUVW9vdld1bjBPMHVrMnRwaW56cDZzdllLY3RJY0VVTWRtcjRBa3dVUE1nWlJ5dU9GZ0s0VHVvYmtaQ2hpTXJsdlZFOU1LbHF0Z3FicDFERldDNWFNX1FUREx0U0xUSjV1WjR0YS1zQWVWQXQ0cXRzaTNTeG9pWXp2bndqYjIzOUxwb3gtTVVHeTBnZUxScVJITGllS3BlVmxoWGF1TVBVRXJzSi04T0RNbHN6cmdPLXdySmZHVGkwNlAyTkRPeUZnME90U0Y1ZDRjcktESmVFWXF5cDlOWnRQUkkzSkZNMFk1a1ZFRXh3VjlBRVNnWjRmWmNQbzN5a0ViNmdqVjNOOHNZYkV6SFdjSHZlclo5MnloZ2hPYzF1S3FwQkl0X1prenpwcFdwUGtwQXo2TXRtbHpYSFNRUFVFZmZUcTl2RVR4eVF1MlVta1ZBenh5SXg3a3NYTkhVZDNXdFBFcUNwQXN5M1BxeGhrUDk1d1p2dzdIdnUxZ2N0MjlNX2FPTTM3UXZ5RkQ0YURfNkktQVlFYmZtQmQxZEREbHRNbFZ6VTVfZVQ4Q0RoUlB4T1dPMGJSZDhseDlXck1ZLUF3N2dfUEdWR2FpcGZ0c0tXb2Rhb281MUw4NENjZUxkdnFEY2pocEhRNEpheGRReWh2RW5ldE13cE9yb3lSd1Z6RmFKYXZ5WkVXMjVvQzMzelZEMmdXQUttS081amRDWFItVG9TMVJBbEhtczZhRThtc240ZyUzRHc5NDctaDYzMS1ubyUyQ2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbGgzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbSUyRmpObjJzMkI4d1dLaXkteF9veXAzdy0tcV8tT2dpalA0RDlsZWV3Q3JMMWpqV2VRTDBPTFc5UGZPT2NOMlgwekp4SHdsbUxzNFBJVFNEdVAxZFBSajA1dExEckVwZlVlY2wyWTJrM2tDMENiWV9NNE9BMTNmM1lVNXQtVXA4MnJaelZSNGtvTENxb3lpVVhweWF6cGRVVVZTSW9TaUJDTi1kX3JtMWJvcXRCZzJtXy1MMWduSlFRLUpNVVJNWEJSVFFjSTlWcEx0RXBJYzJINV9Ra3JrSmNsVTFUUVg2Rmt4WThDUGF4WHAxRFlXQ3hZcW5aUVhEZURLN0pDREdWOGxrdDVHSWZhNXlWNWRTNjdxdk9YSVJiVGVWMlNjMVk0c3d2V2dmT0t3TXNrX1hoSDhRVU9fMHVvU19XVGtQVTRIM0Y4NFJSREdfT0NQR0lTREczR01mWkhDT2ZyRXk4ZmhtZ0YyVXBDX2xLUExOVGJRZl9kM0xBMVU0OGQwWmE1TVIzdk01MEpLelpPdFVfTWt6ZWdaUG9TdFlVaUEtUGl3NmQ2TjBycE1lVDdGT3JXd2lTczdEbW9Va2FpOHZxd1dFcTF1MjJfcnN3N0xseHpTUmpENmYxbmhRMzZPeE5lOW91ci1XMUVyQnVZa2JLQmlFVzBwN2xITEx0QXBCUTJQVUp2ZkdaNVVydDhNQkdSYl9nLXNYR1BScTBNZGZZMWVNVTNPUXdfU09Gb01XaFZZLWMySzNSSlljLUZyZzBWaFlJMTJMSmViZ1ZYSGdtOWpWMXViSWg0dEpKd3Uxb0ElM0R3OTQ3LWg2MzEtbm8lMkNodHRwcyUzQSUyRiUyRmxoMy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20lMkZzQUZicVVVZktoOFhYdTh3THFTVjFLdDRyNnFsQS1pcTR6S01mWGNtYXp5MW1vQWV2cG5EZTZqUjdnZmFoNEpadkdpMkt1X2FSX0U0VGsyTVY0T3QzeF82REtjMHVWM1FnSy1YZ0tpOFN1WFNtbFZsekxnLS1fb0lCOEgtazJEZVk1eVdRT2xCNW9iclNiekV1Q1hIOTNoRzNKVC1xdTNyNkgycGlfdWkydjA3OUJ6U1hpaGswTXhGbnVXZjhlUEJRQkxGaWJXcDVaZldQUExjYzUwZ2JKQ0hwcEp1OE5rUU9aRzZDOGdGZ0ZfLWpPX3MxbEFObWFzdlRsV3BVRlBlc1liaVlDOW1xVFBOS3c4VUtUaGVxMFFEbkVVM0ZZaVd2blI4OExnbk1pUHFqakhtN0JFZXFIMWp6ZW0xMkdTR195M2JyVVd3TGlvMldvbDU5S2I3ek1SU1Z5YVJxR1Atc3B2b2szQU5DRklndEk0TkdNNWE1c1FyeS0xQzZrT1piLVVaVFFLRmlSdEhKdGE2R1BHNXJCWHhOMDItWkhsWGR3Q1VmWkFRS0dIWmhPanhRbFd0SUtpbGszQjFNRWZ4U1RmMHlSYmVETUpua3NSOUNpalRLalZHT2hvWmhNR2NDRGlublVkdnFxbWhnNDFKVWxPYW43UkJMTHdTUUxqN091YmpWSWV6ektyUk9qRThqUnVmVFo3NWQ3UDA4eFVRU1NQQlFueFJFS09GdHpVZGsyWDEzUUotcUNoeElDTHJyX0NuenYwU1FXWklscXBTM3dfMTVPdnVnR0NldElnJTNEdzk0Ny1oNjMxLW5vJTJDaHR0cHMlM0ElMkYlMkZsaDMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tJTJGX3hhV2tTVF9KRTB2eEZuUEFJWFpmZGNWdGthc0EzelZUOERONE42ZkNPTXVFelRNN1BpYkFMUWZGQVlmQUNPVVlQU191QThnaWFmeTktczBvN0tJTURkaGdEZzloeGVGclBXRTRMRnNwNGFuTDhfVTVDRjRuRkFqbjNZNkNvYW5sa29hZnJ2T0c1dU90UU5DcE5CZEJTbHNQWUxBRF9zX0F2aFlYVWIyYURWbW50YVVnOHhCU1A2MVJXOGFlMTdwNTEwN1NJT01LM0NhZXBpektwLTUza2x4NGlyeHYwRWlwMHRUUWJJMkFkSkVkN2hoaE9RdjdQZHBubEk0elpDM0ZKbU9BdTVjanc2XzZZTEtiRDl1bDVqVWVqWTJqT0xDblJjOGhYaHpyMWxWYXFrOXNxelE1NG5TeVVjc0V2enl4US1LMTZSck9hajEta3IwVEpuM0VnVy1UNVZLNDRhMDN0R3pISno4ek5sc09WOHowZnZTWnZObUN3UW5RTENRbTF6NEw0ajdwdk5fcDdYel84Q0FoWDcxeGp5Q0Jsekl0bXA1THdaLXJXQUI2dHhtYnl1Z0hOcnN4dGJncHVrNGYtOFZJREszX2h1WGw0cFVDMll0MXhGT0lvVWZYX0s2TVBjcTZUc20xWnVnVnVBT0xEbTAtU1JFOU1hckpidExOUVI2MWZudjhJSFh4bzl2UWpXT2Voa0ZRSEtaSkRDa2JMUDNiLUY4OG9LeHdzc2EyZGVzeFVCR1VjMXNpY1pEazE5ZTYwakpfcXd4cW5BbmhEanNHQ0hLVWJVQm9kYyUzRHc5NDctaDYzMS1ubyUyQ2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbGgzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbSUyRnBjbGcyeF9sR3R3TzN1Y0tjOHVxNUdHWWQwNFlJMzRzU3FvWVg5dDRSSlBZVUN6U2YxLVpsaEZEVXR3T1plSzNqdkdoQ3BIa0NGZnpfczd3ZVZheXhKMDI3SFVaZm9sS3AzUVgyLVBQalBjaXByT3RXQ05GekZIc2RsTHhqb2ZsNERTNFFNTVR1SVRxQzdRQndmSTNobmJjeTNmYnkyQ3IzWTJtTzNDcmtwLWkyMGdsbjJDNkFjU1lLRm9qWjI2U3c1bUlxdXVEdFFPM0ZPcGZoMkkxOXh4SThfV2RjRjZCdnFWSGNEOU5YOXdZQkowNEkwSTVIR0pwaGNickk0Tk1hTU5OOTlvUEZJbDNBWmlKcVdwR2I3SERyYzhBZWZNTmVzVUdLN1hBWnRzdDR3Rll1WGFCaExxRVRyMWdxa1A4aHQyR1Z6a3pTb2F0VzhxcWxZeVRUcGZuSHdKazJUUEJTRWlBcjV0cUxzR1QyTTR0UVFfUFhSN1pyQXpzdlQtSUZUMzFXN2RYYlVYT2hyUlpzT3NiUkNNaGUyYkxWUlByX2Q3bG9vcnJqV0VncXIyczdOeVFNQmVET2tqY1ZIaUl1RXg5d21fNFBxaUt3X2h1cEphMHNjYVhqdlFZdVJQZDQxckVEQU1tY1ZPQ0dJajZnbW56YUg2dzBUdzRaLW41YjdGdjdwRU1DN2VQU0R0eFpOQ3lKcXZQY0lQcmdXcERMbnpyRnlNTGpiYkFKUTV1VEU4S0UxRU9vSHdobk5qclMzTFhlZUI3OGR6ZFZUOGNBclhzbXBJYkVLTG1INnclM0R3OTQ3LWg2MzEtbm8lMkNodHRwcyUzQSUyRiUyRmxoMy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20lMkZpMFNOUzZqNTRwQ2loYWlzVVE0N05reHJmZ1EzWEt4cFppQlZBQmZTdHo3d3BRb2RjaDQ5R0M4YUdiTXViY09BVFVjcktJYW9JX2ZzYW1wY0FWdlpHemllUE0xRFp2VmxZa3k4R3lZOXRVejN2NmlFQ2x4ZHlzQkZqWTdGZE5lbTFoZmtuUlRiZ0Nwa2xoQXJXN1B1eUxhNXpOSGlrMkJxTXN6U2JlLVNqRUV3MUticFQ4cFh0MWlDSXB0STh4eF9nN3VaRWQ3N3ZZYWJ4TGNxWEVNdW1kcEhTRUhfa0JNYUxOS1VFY3J2SVVzb2Q5M25OLWl6dDRHRmxiazkzQmlvWlpSaGQtYkhTQ0NGTVhDMG9qVHdONFQwT0JDenVwOHZURy1pakdmRUl2dGlPWXliSWFvaXlhM2M1Z1lNNmFJR3Z0c2RKNTk2YlFDZGtQTWVGQ0wtNWc1Rm1kTkcwT2xwVklfRkh6WkthQVFhZzNxUC1PMzlVQlBIejhfTGNjYlJockFvZ01DZEtzUWlXSTJaUDVCcExzUWJrUU95ZjlMaENCMDJScjlSbjhWbTd6OTZ3WUlINWwxRy05YUtFVHVPTzgxcXU3c2hiV2dBZm8xX3ZtUE0zQXRjLVVpTEh1Qko3Z3lISDdCcTNzQnNHNXZFY1VxR0QwQ3psRjRvaGpxZFJQSjc1RDA0Y25pVzlLREtuVS03QTBlMjVveGtZNmNuS2d3d05ISWtkN0VTZ2RFNFdvdXB0bnMyanRXazFKM3ppcWRIN0d2RUFydUdFUjRYUm1LNWkyM0Q5VUtkYU5RJTNEdzk0Ny1oNjMxLW5vJTJDaHR0cHMlM0ElMkYlMkZsaDMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tJTJGX205eUo3bF9lV21yOWlyYTBQZGZzQTU3LWlYZHkyOTUtZHk4Qk5DSmdPbmpzb043MFViY3ZtUzNhMGJlVm9weXVGZy1NZ1ZQXzdZYzZkNkJtMFlMcmM3YTFaZ01rSEtpTHZTT0ZrQzFtOExWcnVtWWxnakhzNGZ2NlA2XzdVdjdySUMtc25sWkZ2X0FBSXZMOEZsVElFTm55U2Vva3VsOVY1eUNyZlkxRHJUcmVuXzd1WG91amtyNHRBNUdld1JabjVVb3A5VjhtWnVQdEpaV1VKSWlvS0I4bDBocW16SzJoa1l4VkJ0eXlCcGl5YkxtTEVtY3VhaHBSVFc2Qk5UUk9BdXdSaXMwS3pWakJHWmJLTWJzUmh1Y2g0STRDSFJwdklIdkltUDllTXkxWVN0b0R6NG1uOFFNMXRreTEwMnZER3c5RDdXMzJLTEJmWF9KLUZBOVFLaWdhUjc1U3ZYYTBGa2tkbHl1ZnE4RVlZTGQ5UUFkOFl0M2VkRUxkeVB6UDBtalV4ZDBqSHczSDhWS3YyT0puNHJZMmdKVENaWi1RTENOdk5XT25peFI1UEQtTFRFaHlBMVVxY0pKYlNFTUNwVi1ENDdpZWVQNi13RnFQLW1GX21ibS1vTWsxOGRZV0hCVkNCX3VHTWxqSTc1MEZtV0RYcGJ5Qkw1NVFXTEF5WGxkTFNmSVlZMzIwSFlWUGIwell4WW00bm1VSjlvVEd1MlRpUzU1MG4zNUJkY0lKMEtFRUhib1UzQmNlcjlsRF9fQ1lJemM5N3lIOWJfY2w4R2dGLVozTFlCb1FydyUzRHc5NDctaDYzMS1ubyUyQ2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbGgzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbSUyRjFmTXRTcm1uQmtlT0M3WVA4bURlZ2R4Qkc0WUpnYkk2SjNHOEZlZXl2dUlCQmcxR2oyU2V4Xzh3MjhMX0ZmZlpkMVNSMER2X0dQOEJhZWgteEpLMGh2SXRMOENoaEtKVmZmX1YyTVduTFdzM0gtNFB6Uzk3dE1Qa2Q4d0FVdzRPdHBGcUdUQW8wRXV2bmlyY1dlZGlTdFdDV2MtUUlzZnJYeUhUYjJQQllqS0oxNXZ6Zm50QncxN3ppbGZOczNTcmxOTlNtNjBqdEhLbUMtTGN0TGFlQmNsdDRSbTBrRUtQTldTSG1ZSV9CNjhhejBuUURsN2lMVTltUVFqNXZFbGxpNHRnMEZKWkw3MURWUVltWGNaS1NDRVdldVV0X0l2U2Y1TGw2aTcwUjd1a1lIWVdaQXFrX0JvSUttYXE4bTNndTZYejloVC11RTlzYXVwbWhlMGhKbDYxTjNkQmtpTHBseHNZYVYyZ2tpQmg0dkVEc2NLV29XVFZXeVZNNGtaQnBBUmpkS1lvaVNOU2dOdjFmSjc0d2YxYjBoeHh5dkRndGxINjZrYnlVYXlKUzdBYllmMFpyTXpKOGZISGlydWZlbXBPcksxLXpvTW90QzI1NUE4MEdFN182NVVlZkdQRGxHbUpEU284bkl0TkxvaGxadFRRUDVJU2NPRi1lU1R1bjRhLVd3TFo0Vmo3dm04bFdxTDVoSVZvYWNvY21pWFBvcXZVY2x5TzJqLTV5Q3Q5aGR1aDQ0VGdXUVRtN2lncmZHTmNBNUI4emd3dmlCdzdsUFJLdTJ0QWVIcGx6RHMlM0R3OTQ3LWg2MzEtbm8lMkNodHRwcyUzQSUyRiUyRmxoMy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20lMkZPMHpMRVRfdTdMTXp1LTBCdnJVWGNobmRyWGlLd3NnQllBTjRxWVZJRG02dXVEczM5dmI4M0VmTDZIczNpZDlEaDY5UVpKR2Y3VlFBcHJjRllNU0c3MjlHSmJBMzh5MXFhT0dEUW4tT0M1WnZYdkREenpTekhySWZMR0E5S1NuZUtMbFRYSFo3NVRHS1c1bGlkUGF2SG4tU0lOWFRabTlLUlppZGZRaWxUQ3p0Vk5rcVh0UzlZSlVEaDRsMVkwVHUwbzZfWVpNaEV2UkFMZVlsSl82V1VaSDl0Q2NGMm0yOVBFT29xeExqcmcwM05QZjByZnBYeWpDZDl2ckMzZ2tmYjBjcG9CT0NCNUU3OXVGdlVTXzZEZXRodzBZWXRQUy12WklabjdVVnRtUUE0TWJ2YTVsdGgxdFhfOVFoVUU0YnhOLW5wUnFIeWRfOWwtSmU4blpqbkQtamVXSGROeXJha3R3bklDelV6T0pFcFU4UHJpQVM3TlhUVS0wQ3VnTmdPOHRaRzFlbEJjR3pST0I2azc3Wk9uTmpPenR4TnBrYjdwVUtKUGpqUG9XQ2xSQ01zRDFjZnNnbXVGaVVkQmdxVm03ZW5welFtcGpWN1I3bURKa092d2IyQmFDLXdMdkYxcGdPSEhFWC1ZZFRvM051QlROLVdneGNZYzc2OWs0Y3dtdVc3YU90dVE4WjNTYVZkcTFGX2lOWkJmLVl2djl6eHhmY1ZENUM2RFZVN2JZazJmRVVnOWtOVU9jeW5FVzlqSU1abExWUXFCT0t2c0l2aXdKaXhZM3B3aDVkOWdrJTNEdzk0Ny1oNjMxLW5vJTJDaHR0cHMlM0ElMkYlMkZsaDMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tJTJGY1hLVk83SndNX1hiNTJoZUVBRVA4SXN2c05sSEZEU3ZVWXBSc3pNWEc1S0tzZTJOanFndlBuZzg0Sk5KYkxpV1pCWWVLanVrZ0o2ZVExMW5DNUl5RjhKdm9iU0pmajZvSC1tUnlmdXF5c21UNUpnV2pyNlRJMmJJTmU1WHlpT0wxT09mT01GVGNZMWpDckRNcjFNZU5XNFJzb0dlNmozYnluYVVQcmlOYmFnYUxTRGY4OHQyVzh1bWtJUjRCdDJMelUwZ1pKenJ2Wi1xVHowUnkwbjlMd1lnY0owTGpUTGdPakpqWV9tYXZuaEowMkRyTjRGbE5acjJmSEZSOGIwb1FkLS1RaDBBeDl5ZXpTSkpBTzZQMEd3NXhZcE5kSmlmanZyc1lHb3I5RmRYWTNrNEh6M2dRSmNwZ1VQWEp5Y2hEaklDaEVma3AtRm5wa2MzT0toRS1SbjhrUEJiTkF2bS1pY1JIajk2aGJ2YUVha1VuMGRhYVp3cXFic3ZmWGdVUUJXTVhrSUgzdjhhOVhNbHB3aWJNZnhFVm5Dd0VtenJUWVZNWi1uRkNoSFFoZ2tHbFBkSHVNQlRkRHkxTldaZUhpTHdjWGNIOXZjeVhRWU1PakZ2bmNPT2NOel9aRkZWaVN4RUw3SGd5UDZMVDJCcGVzeFJ4blBQUFFmaUdDajV0OVdNR3YxZF96aWpjY1kzeGVMd1RqdmdHSEI3aUFEX1NnY2F6UVA1aGhRQ0ZZWFJSTFVZQXV4eFg1ODBWNlpXdFRLNy1kNWFacENEWTdnTnBkYXRLNWdhSHdiV3FNayUzRHc5NDctaDYzMS1ubyUyQ2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbGgzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbSUyRjh0YkxtaUpaN05zVW1IVDZ3NUh4b1ZLbVJyNTVIT01zcUxkTmhPOTVxZnNPTkFnR3paaDBXTHBKcllZQmNYN1pXYmlsaTlqRGY2VDdxeU1NMVBsOGhiVlh2OG0xM3FTZFFFNmJidzJWYjR1Qk94YmZWODhzWGdIdi0yX2VmLUdGckxaTktsbzRYM082MnB5Ujc2TFVoU3A5MmptQ3dUdGMwVXQ5RkttZDdWdVFEM1VFMjBoZ21TODZOeWV4Z2ZnWElzOVA3YUdscTVDdkVUdkZ0VkJ1STl6bWJDa20xZ1VEYnpMRjNmU0Nwc2dCRWZBNmp0TklLRW5nS00wb2RxRllhSndFanpwdzZqOWpBejN3UHJpLVdnWG1ocU43dVZ1RlJEMEZiREkxWkhuRUdHbnIyVU80S2VTNlRQVDVrbVIwR0tnSXhZRjF3M0l0UG54QjNPMGxta3Nhc0EwNFBtN25tVHpYMkxJV1BzTXhONmJXaE1nU3BuOEk1SFZOVGt2VWRhTVBmQzhfd0l2NEZJTGk4REUtcTZpLTB0dXo2RzNXZ3BKT1Jwajh6YnhrTVhIT2ZnbFZMaGRLSktsQXNZZHJva0RhTVl1anlpM1ItTkZGaFd2MUpKMGl6VUVqZWJhcVE1NDJxQTJELXlfbmxFSTVLbnp1M3dfMUp1RGJpa1hOTDdJX0lTSFhBV1RWVFk5SVI4ZkdlTnIwUDZoZlhsN05FRVVIR1AwTEpNMG40cERuX2NjZ1lCbUFYenpkSHFtUnNPWG44OFZ1ajZNbzgzZjE0MEpLTmdCbXNDLWJuUTglM0R3OTQ3LWg2MzEtbm8lMkNodHRwcyUzQSUyRiUyRmxoMy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20lMkYxYmYtNTQ1anQ0X0pJTVBfckRwTHl6TXNVR0NlbzljSGgyNm13d1BXZnRGUS1FTjdCTFBISzd3SVh6X0VtSnoybDJFXzc3NkpIN2lHc0FmZU5iQ29FVEtzdkpxOUdTbzdadVlfUDVXcDYxNVhEX2hJNWZmTmtzdEh4UmJwdDl1OVF3Z20tOWZYdE5CZzMwVzFSYlR2ZXByT01kQm5pa3EweVRjTmtSMno4RDA4cm1KbElYRWxLU3E0LVdRenNXX0pyOU1TNWRzR3FzYUpGN1c4WklVMVJCWkVMdUtBWjEtd0lBRnZBQ2RGODFyNkhoZzlveWJIeS1YQjhOWVFDeFQ4RloxWUJnc3J4dE85bk85M3FDMFYzTWZ3Zjg5UHFDcExHUTBHWkVROEJ2R2hRaXRKX1NoZDZYUW9PaEVxcWFDZFlkcTIwNEU3MHZJeGpWZE9uSmVrWDJHaE1vMzNqbVN3REFWVDhFMWgzWEpaaWFFbloxQXB4ZTY1X1FEbElPNnhSOS1WbjFQMktaMTNiZG9FZXVLUEpHeVZKYUd4WHdfV1M5YUpyZ25wUmRlZmtKd0ZLdG9hZC1OOTNOeWhxUDFuaGxTdEpBMnhnZWZqV1hMNFhOR3JSU1JmcXVieFQwcDR1RDR4dExzbERHUVZPMUFiNTN4aXhzMlhIRFQ2MXhkYUtLN1RTTEo3WDAtYXZ4TVAxSjdieHI3cnNBa2JMNUlJeFFUZFVEUjJING11VC13Z3BUeGc3MExsTFdzZF9sNkdGN1lWeUdoa0NIdWVqNmZyWDZhRmxyd1RMRmxZbzFrJTNEdzk0Ny1oNjMxLW5v» css=».vc_custom_1463206061108{background-color: #d6d6d6 !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;border-radius: 4px !important;}»][/vc_column][/vc_row]

Asueto Distrital el día Viernes 13 de Mayo

Resolución J.M. Nº 88/16

POR LA CUAL  SE DECLARA ASUETO DISTRITAL EL DIA VIERNES 13 DE MAYO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

VISTO: La celebración de las festividades en honor al día de la independencia Patrio Nacional y;…………

CONSIDERANDO: Que tales acontecimientos deben estar revestidos de la mayor solemnidad y enaltecidos por la participación del Estudiantado, Docentes, Agricultores y ciudadanía en General.

 

Que la Ley 3966/10 «Orgánica Municipal» en su Art. 36 inciso «a» establece como atribución de la Junta Municipal: Sancionar Ordenanzas, Resoluciones, Reglamentos en materias de competencia Municipal.

 

LA JUNTA MUNICIPAL DE YATYTAY RESUELVE REUNIDA EN CONCEJO

RESUELVE:

ART. Nº 01 DECLARAR: asueto Distrital en la Jurisdicción de Yatytay el día viernes 13 de mayo del año en curso a partir de las 07:00  hasta las 17:00  para Instituciones Públicas y de 7:00 a 12:00 a Instituciones Privadas, a fin de posibilitar la participación ciudadana en las referidas celebraciones.

 

ART. Nº 02 COMUNICAR: a la Intendencia Municipal.

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL A LOS 03 DÍAS DEL MES MAYO DEL AÑO 2016 – ACTA Nº 22.

Conformación del Consejo Municipal de la Niñez y la Adolescencia

El dia 9 de Mayo por la Resolución I.M. Nº 353/2016 se aprueba la conformación del Consejo Municipal de la Niñez y la Adolescencia del Distrito de Yatytay

Esto en vista la Vigencia de la Ley Nro. 1680 «Código de la niñez y la Adolescencia» por la cual se dispone en los art. 46 y 47 de su constitución, integración  y funciones del Consejo Municipal de la Niñez y Adolescencia.

Para acceder a los detalles de la resolución, adjuntamos el documento.

Conformación Consejo de la Niñez y Adolescencia.pdf

SEAM realiza capacitación ambiental en Yatytay

A través del lema «Conociendo sobre el ambiente y las normativas Ambientales», la Secretaría del Ambiente, a través de la Dirección de Educación Ambiental, dependiente de la Dirección General de Gestión Ambiental, realiza un taller ambiental dirigido a docentes y alumnos del Instituto de Formación Docente, también a autoridades y funcionarios de aseo urbano de la Municipalidad Yatytay, departamento de Itapúa.

Dicha capacitación fue organizada por el Secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad Sr. Ramón Martínez.
Durante la jornada los participantes vivenciaron dinámicas interactivas, lo que propició el buen resultado de los trabajos grupales.

A través de un análisis de la situación ambiental local se propusieron acciones concretas para el mejoramiento y protección ambiental que serán impulsadas por los grupos locales presentes, como por ejemplo la arborización de la avenida principal con especies emblemáticas del lugar, un programa radial ambiental a cargo de los jóvenes ecologistas, proyectos educativos en las escuelas locales, entre otros.

Cabe destacar el interés de las autoridades locales en adecuar el vertedero y la matadería municipal a las normativas ambientales vigentes para lo cual están trabajando en estrecha coordinación con la SEAM.

En representación de la SEAM estuvieron presentes la Directora de Educación Ambiental, Lic. Sandra Aranda, acompañda de sus técnicos, Sra. Carolina Pedrozo y Srta. Cinthia Acuña.

Fuente